Hľadáme spoluinvestora

Ponúkame možnosť spolupráce na dokončení a následnom prevádzkovaní.

Spoločnosť AMO-PLUS, s.r.o. odkúpila pamiatkový objekt od obce v roku 2008.

Kaštieľ Trenčianske Mitice

amo-plus-kastiel-mitice-mensi-1024x750

Historicko-architektonické prvky kaštieľa pokiaľ ide o fasádu a časti interiéru z hľadiska pamiatkového môžu byť hodnotené v prípade revitalizácie stavebnej časti ako aj reštaurátorských prác mimoriadne významne.

Jadro stredovekého objektu zostalo zachované v celej obvodovej hmote, čo možno vizuálne vnímať v dnešnom suteréne prostredníctvom gotických kamenných prvkov. Objekt vo svojej hmote teda skrýva murivo stredovekého gotického objektu, ktorého slohotvorné prvky sa zachovali v suteréne a v podkroví.

Stručná charakteristika histórie pamiatky a popis súčasného stavu

Kaštieľ v Trenčianskych Miticiach je chránená kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod č. Z. 1326 – hodnota 2. Nachádza sa na bývalej stredovekej križovatke spojenia Ponitria a Považia.

Umeleckohistorický a architektonický prieskum z roku 1979 predpokladá počiatky „horného a dolného kamenného domu“ do neskoršieho románskeho obdobia (riadkové murivo opevnenia zo západnej strany), dobudovanom v gotike na štvorpodlažnú strážnu vežu so schodiskovým traktom, kde prízemie tvorili dnešné pivnice.

Renesančnú prestavbu po zmene vlastníctva nadobudol kaštieľ tvar „U“ so vstupom zo severnej strany a po zasypaní vodnej priekopy sa zvýšil okolitý terén do dnešnej úrovne.

Po poškodení požiarom po tureckom vpáde bol kaštieľ upravený ako šľachtické sídlo vidieckeho typu v duchu neskorej renesancie a zúžené krídlo v barokovom slohu s ďalším novým vstupom z južnej strany. Z tohto obdobia je osadená na tejto strane kamenná doska s rodovým erbom z roku 1757, ktorá patrila šľachtickému rodu Madočianský, ktorý získal kaštieľ tým, že si zobral v 16. storočí za manželku Margitu Rožňovú, dcéru pôvodných majiteľov.

Posledné väčšie stavebné úpravy z konca 19. a 20. storočia dotvorili jeho vzhľad v štýle neoklasicizmu.

Definovanie cieľov z krátkodobého a dlhodobého hľadiska

Firma AMO-PLUS, s.r.o. ako nový majiteľ pod gestorom pamiatkového úradu v Trenčíne zanalyzovala komplexne stavbu pamiatkového objektu z hľadiska pamiatkových hodnôt, ale aj jeho fyzického stavu.

Fyzický stav pamiatkového objektu bol v skutočnosti havarijný a vážne boli poškodené a znehodnotené aj pamiatkové architektonické prvky.

Skutkový stav konštrukcii kaštieľa pred revitalizáciou

Stav konštrukcií kaštieľa bol až doteraz  veľmi kritický, nevyhovujúci akémukoľvek využitiu. Po dlhodobom zatekaní zrážkovej vody do objektu cez chýbajúcu krytinu a krov došlo k poškodeniu a porušeniu všetkých konštrukcií krovu a stropov.

Konštrukcia krovu bola v podstate zničená, kde po prehnití dreva došlo vplyvom deštrukcie väčších nosných prvkov k zrúteniu dreveného krovu a stav strechy bol  nasledovný:

– časť krovu v zadnej časti pravého bočného krídla je prepadnutá bez krytiny, kde pokračuje zatekanie vody do zadnej časti pravého bočného krídla.

– časť krovu už padla dávnejšie /stredná časť pravého bočného krídla po komínové teleso/ a v súčasnosti bola dočasne prekrytá plechovou strechou už značne poškodenou

– zostávajúca časť krovu, ktorá bola zrútená bola odstránená a dočasne prekrytá provizórnou strechou s prekrytím plachtou.

Vplyvom dlhodobo zatekajúcej vody do objektu kaštieľa došlo k rozsiahlemu poškodeniu aj ostatných nosných konštrukcií. Dva povalové stropy v zadnej časti a v pravom bočnom krídle nad poschodím po nasiaknutí dažďovou vodou prehnili a sa zrútili, nakoľko drevná hmota konštrukcií bola biologický úplne zdegradovaná.

Vplyvom zatekania zrážkovej vody ale aj vplyvom času, bez urýchlených záchranných stavebných zásahov, akútne hrozilo k zrúteniu aj zostávajúcich drevených trámových a povalových stropov, ktoré museli byť v celom rozsahu odstránené.

Klenbové stropy nad prvým podlažím boli v minulosti statický sanované, trhliny boli zainjektované reaktívnou škárovacou maltou.  Na niektorých zosilnených klenbách stála v tom období dažďová voda o hĺbke niekoľko desiatok centimetrov.  Celé budova kaštieľa je značne navlhnutá zrážkovou vodou nielen okolo základov, ale v celej výške obvodového aj interiérového muriva.   Na odstránenie vlhkosti bude nutné vypracovať projekt odvlhnutia muriva a odbornou firmou toto odvlhnutie zrealizovať.

Objekt kaštieľa bol po stavebno-technickej stránke a rovnako pamiatkovej natoľko znehodnotený, že vznikajúce poruchy už nadobúdali nevratný charakter a spôsobovali celkový havarijný stav pamiatky  ohrozujúci bezprostredne aj  okolie stavby.

V roku 2013 boli strešné konštrukcie vrátane dočasného prekrytia komplexne odstránené. Zároveň boli odstránené drevené prehnité stropy v jednotlivých miestnostiach, ako aj dva povalové stropy. Týmto sa vytvorili predpoklady pre doplnenie železobetónových stropov na úrovni tretieho a štvrtého podlažia vrátane schodísk. Uskutočním uvedených stavebných prác bola pamiatka pripravená na zastrešenie novou strechou  vrátane klampiarskych prvkov.

Skrátený popis architektonických pamiatkových prvkov

Historicko-architektonické prvky kaštieľa pokiaľ ide o fasádu a časti interiéru z hľadiska pamiatkového môžu byť hodnotené v prípade revitalizácie stavebnej časti ako aj reštaurátorských prác mimoriadne významne.

Jadro stredovekého objektu zo 14. storočia zostalo zachované v celej obvodovej hmote, čo možno vizuálne vnímať v dnešnom suteréne prostredníctvom gotických kamenných prvkov. Objekt vo svojej hmote teda skrýva murivo stredovekého gotického objektu, ktorého slohotvorné prvky sa zachovali v suteréne a v podkroví.

Renesančnú fázu možno vnímať najmä na prízemí v systéme klenieb a v čiastočne zachovaných pôdorysoch. Valenné klenby prízemia s lunetami trojbokými a päťbokými, krížové a hrebienkové klenby dotvárajú taktiež zaujímavé historické prvky.

Ako doklad historického osídlenia tohto územia a typológie stredovekých objektov predstavujú obvodové murivá tejto stavby architektonicky najhodnotnejší prvok, ktorý musí byť zachovaný bez porušenia (prom. historik M. Havlík). V pôdorysných  priestorových  vzťahoch odráža súčasný stav barokovú podobu. Renesančná podoba bola rešpektovaná i barokovou prestavbou a preto rekonštrukciu a pamiatkovú obnovu treba zamerať na prezentovanie dnešnej v podstate barokovej podobe pri zachovaní a prezentovaní hodnotných architektonicko-výtvarných prvkov jednotlivých stavebných fáz.

Zaujímavými historicko-architektonickými prvkami sú tiež fasády, kde južná fasáda bude obnovená vo svojom reprezentatívnom

pseudo – barokovom charaktere, s profiláciou omietkových okenných šambrán tvaru a profilu nadobudnutých ríms.

Vnútri rekonštrukcie objektu je nutné odstrániť zámurovky  fasády nádvoria a prezentovať renesančné arkády vo svojej pôvodnej  podobe.

V interiéry patria k najhodnotnejším prvkom zachovaným v objekte gotické kamenné portály s polkruhovými oblúkmi s okosením na jednej strane.

Ďalej v interiéry podľa pamiatkového výskumu a stanoviska pamiatkového úradu je nutné nanovo vytvoriť celý rad pôvodných historických pamiatkovo cenných prvkov. Ide o štvorkrídlové okná, dvere, drevené palubové podlahy, kamenné dlažby so slohovým prvkom, kapucínsku dlažbu, rôzne druhy mreží, schodiská a pod.

Zároveň je požiadavka na odborné ošetrenie šťukovej výzdoby najmä šťukových zrkadiel na existujúcich klenbách.

Podrobne sú požiadavky na revitalizáciu, pamiatkovú obnovu a reštaurátorské práce popísané v publikáciách:

  1. Pamiatkový zámer obnovy kaštieľa (vypracoval prom. hist. M. Havlík, 1989)
  2. Historicko-architektonický výskum (vypracovala Fašangová, CSc. 1979)

Zároveň sú doporučené uskutočnenie reštaurátorského výskumu a archeologického výskumu pred i počas realizácie, rekonštrukcie ako aj celoplošné posúdenie vlhnutia muriva.

Skutkový stav konštrukcii kaštieľa v súčasnosti

Na základe predloženej žiadosti na Ministerstvo kultúry SR  bola poskytnutá dotácia z programu 1. podprogramu 1.1 vo výške 10 000,00 EUR /Zmluva č. MK-6683/2011/1.1/ pre rok 2011.

Z tejto dotácie s použitím vlastných zdrojov v sume 10 342,00 EUR, čo je spolufinancovanie vo výške 50,84 %,  na vybudovanie železobetónových stropných konštrukcii na úrovni druhého podlažia,  kde tieto stropy absolútne neexistovali.

Pre rok 2012 sme opätovne predložili žiadosť na Ministerstvo kultúry SR  vo výške 168 300,  z ktorej nám bolo odsúhlasené 18 000,00 EUR s tým, že ako prijímateľ sme boli zaviazaný k spolufinancovaniu vo výške 8858 EUR. V súlade s poskytnutou dotáciou a výškou nášho spolufinancovania bola uzavretá zmluva číslo MK-4378/2012/1.1, ktorá bola podpísaná 22. 05. 2012.

Rovnako z tejto dotácie s použitím vlastných zdrojov v sume 10 277,51 EUR, čo je spolufinancovanie vo výške 36,34 %,  sme doplnili železobetónové stropné konštrukcie na úrovni tretieho podlažia a dve ramená schodiská, ktoré spojuje druhé a tretie nadzemné podlažie.

Na revitalizáciu najnutnejších stavebných prác, t. j. predovšetkým vytvorenie nových strešných konštrukcií, ako výmena krovu, zastrešenie novou krytinou, výmena klampiarskych konštrukcii atď. sme žiadali 211 774 EUR, so spoluúčasťou financovania vo výške 11 150 EUR. V tomto prípade našej žiadosti nebolo vyhovené.

V novembri 2013 sme znovu predložili žiadosť na Ministerstvo kultúry SR vo výške 29 991,00 € na vodorovné konštrukcie /stropy na úrovni štvrtého podlažia/.  Dotácia nám však nebola priznaná. Napriek neposkytnutiu dotácie  sme tieto konštrukcie vrátane schodísk zrealizovali z úverových prostriedkov.

Po odstránení provizórneho prekrytia bolo jednoznačne preukázané, že obnova objektu si vyžiada ďalšie nepredpokladané náklady približne vo výške 25 000 EUR po doplnení muriva a vyčistení bola stavba ako celok zviazaná železobetónovým vencom pre osadenie novej strešnej konštrukcie.
Komplexným doplnením vodorovných konštrukcií sa vytvorili predpoklady pre   konštrukcie tesárske, klampiarske, stolárske, to je celkové zastrešenie kaštieľa ako kultúrnej pamiatky.

Opätovne sme predložili žiadosť o poskytnutie dotácie v júni 2014, kde sme žiadali dotáciu vo výške 166 831 EUR na celkové zastrešenie pamiatky.  Dotácia nám bola poskytnutá vo výške 14 000 EUR č. zmluvy MK-8465/2014/1.1. Z tejto dotácie s doplnením finančných prostriedkov z úveru do rozpočtu 181 204 EUR sme vytvorili nové strešné konštrukcie s komplexne novým krovom, zastrešením novou krytinou a výmena klampiarskych prvkov v súlade s vypracovaným projektom. Všetky tieto práce boli uskutočňované pod odborným dohľadom  a pomocou KPÚ Trenčín.

Existujúci stav kultúrnej pamiatky po zastrešení prezentujeme vo fotodokumentácii, ktorá bola vytvorená našou spoločnosťou, ale aj pracovníkmi KPÚ Trenčín.  Poznamenávame, že realizácia nového krovu a zastrešenia bola uskutočnená s vysokou odbornosťou a nadštandardnej kvalite.

Zámery a ciele projektu

Pripravovaný zámer projektu

Hlavným zámerom a poslaním je celková rekonštrukcia, revitalizácia a uskutočnenie reštaurátorských prác tak, aby došlo k záchrane pomerne vzácnej kultúrnej pamiatky a jej postupné sprevádzkovanie na konkrétne funkčné využitie. V doterajších etapách nebolo možné uskutočniť žiadne reštaurátorské práce, nakoľko stav objektu bez strechy to zatiaľ komplexne neumožňoval.

Z hľadiska vysokej pracnosti a finančnej náročnosti celkovej revitalizácie pamiatkového objektu sme uskutočnili v prvej etape len doplnenie a statickú stabilizáciu obvodového muriva železobetónovými a oceľovými konštrukciami. Zároveň  sme pamiatku v celom rozsahu  zakryli dreveným krovom a pálenou krytinou v súlade s vypracovaným projektom stavby, statickým posúdením stavby a stanoviskami pamiatkového úradu.

Obnova kultúrnej pamiatky – kaštieľa v Trenčianskych Miticiach na penzión pre seniorov spočíva nielen v sanácii a revitalizácii poškodených častí, ale aj v nadstavbe dvoch nových podlaží a v dispozičných zmenách schválených  Krajským pamiatkovým úradom Trenčín číslo spl. TN-2006/K00325002-000952/MUD,LAC. Zároveň bolo vydané stavebné povolenie Sp.SÚ 1797/2007-003/Zm, Pk, OcÚ 448/2007, v ktorom Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne predložil pripomienky dňa 20. 1. 2008 číslo TN 2008/00119-003-000365/MUD,LAC, ktoré sú v celom rozsahu akceptované v predmetnom stavebnom povolení a investorom budú opätovne v celom rozsahu uplatnené pri revitalizácii, rekonštrukcií a reštaurátorských prácach.

Po vytvorení železobetónových stropov a schodísk na úrovni druhého a tretieho podlažia došlo k obnaženiu existujúcich nosných konštrukcií pod dočasným prekrytím vodorovných železobetónových konštrukcií. Zmeny vyplývajú z upresnenia reálnych rozmerov stavby a z reálneho materiálového prevedenia stavby. Tieto zmeny mali za následok spracovanie dodatočnej projektovej dokumentácie stavebných úprav, ktorú odsúhlasil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne záväzným stanoviskom KPÚTN-2013/12754-6/64747/MUD,LAC, zo dňa 14.10.2013.

Predmetom novej projektovej dokumentácie bola úprava 3NP a 4NP, vyplývajúca z nových poznatkov a prieskumov. Úpravy 3NP a 4NP boli prekonzultované so zastúpením Krajského pamiatkového úradu Trenčín na kontrolnom dni na mieste stavby v Trenčianskych Miticiach dňa 11.09.2013 a následne odsúhlasené dňa 14.10.2013.

Zároveň boli vodorovné konštrukcie – železobetónové stropy doplnené aj na úrovni 4NP vrátane schodísk do pravého i ľavého krídla kaštieľa v súlade s novou

V nadväznosti na komplexné zastrešenie je vypracovaný i rozpočet pre žiadosť v roku 2015 tak, aby boli doplnené umelecké pamiatkové prvky chýbajúcej korunnej rímsy komplexne po obvode novej strechy kaštieľa, čím by bolo zastrešenie v celom rozsahu ukončené.

Zároveň poznamenávame, že nielen zastrešenie,  dispozičné riešenie, ale aj vzhľad a architektonicko-technické riešenie obnovy pamiatky sú taktiež v súlade s podmienkami KPÚ Trenčín.

Zastrešenie kaštieľa ako prvá etapa upraveného zámeru - technické riešenie

V rámci riešenia strešných konštrukcií sme vytvorili na IV. NP nové obytné podlažie /podkrovie/ pod novou manzardovou strechou. Samotný krov je drevený podľa upraveného projektu. Drevené krokvy krovu a klieštiny zastrešenia sú uložené na systém pomurníc,  drevenej vystuženej stolice a väzníc, čím vytvárajú kompaktný strešný systém.

Zároveň pred realizáciou strešných konštrukcií musel byť vytvorený strop nielen nad druhým a tretím nadzemným podlažím, ale aj na štvrtom nadzemnom podlaží v súlade s novou projektovou dokumentáciou odsúhlasenou Krajským pamiatkovým úradom Trenčín č. KPÚTN-2013/12754-6/64747/MUD,LAC. 

Pri realizácii strešných konštrukcií boli stĺpy v konštrukčnom systéme stolice krovu riešené tak, aby rešpektovali dispozičné riešenie miestností podkrovia.

Pred realizáciou strechy bol vybudovaný masívny veniec z vnútornej

strany rímsy, ktorým bolo komplexne ukončené spevnenie obvodových múrov a klenieb, a ktorým sa zároveň vytvorili podmienky pre upevnenie korunnej rímsy po celom obvode pamiatky.

Zároveň bol vypracovaný rozpočet pre zastrešenie kaštieľa v súlade s projektom, kde sú riešené nové strešné konštrukcie, nová krytina, ako aj klampiarske konštrukcie a tiež tepelné izolácie tej časti strechy, kde bude obytná podkrovná časť. Poznamenávame, že zateplenie nie je možné robiť dodatočne, ale len s realizáciou krovu a strešnej konštrukcie.

Poznamenávame, že nielen zastrešenie,  dispozičné riešenie, ale aj vzhľad a architektonicko-technické riešenie obnovy pamiatky sú taktiež v súlade s podmienkami KPÚ Trenčín.

V súčasnom období má kaštieľ podobu tak ako je zdokumentovaná na stránke www.hrady.cz to je s kvalitným zastrešením v súlade s podmienkami KPÚ Trenčín.

V predloženej vizualizácii na dvoch pohľadoch je možné vidieť predpokladaný stav a vzhľad aj z architektonického hľadiska po ukončení obnovy a revitalizácie.

Definovanie cieľov z krátkodobého hľadiska

Ako je hore uvedené, fyzický stav pamiatkového objektu bol v skutočnosti havarijný. S obnovou kultúrnej pamiatky sme začali doplňovaním železobetónových stropov na úrovni druhého podlažia v roku 2011 a s dopĺňaním týchto stropov sme pokračovali na treťom a štvrtom podlaží v roku 2013.

Kladné vybavenie žiadosti a poskytnutie dotácie pre rok 2015 vytvorí reálne predpoklady pre komplexné doplnenie zastrešenia  pamiatky o umelecké prvky rímsy a tým aj pokračovanie v postupnej komplexnej obnove.

Finančná náročnosť rozsiahlej stavebnej rekonštrukcie, revitalizácie a reštaurátorských prác nie je možná len z vlastných zdrojov a bez možnosti vybavenia úverových prostriedkov. V doterajšom období sme z vlastných zdrojov zabezpečili spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, vyčistenie objektu od stavebnej sute ako odstránenie dočasného zakrytia. Zároveň sme sa viac ako 50 % podieľali na vytvorení železobetónových stropov na úrovni druhého, tretieho a štvrtého podlažia. V celom rozsahu teda 100 % finančných nákladov sme použili z úverových prostriedkov na vytvorenie železobetónových stropov a schodísk na úrovni štvrtého podlažia.

Značný rozsah prác a vysoké náklady si vyžiadali rozdeliť postup stavebných a iných prác do etáp a preto sme sa rozhodli ako zásadnú nutnosť uskutočniť v prvej etape realizácie celkové zastrešenie kaštieľa s kompletne novým krovom, krytinou a oplechovaním vrátane zvodov.  Zároveň  do tejto etapy bolo nutné začleniť sanáciu najviac poškodených konštrukcií a ich odstránenie. 

Definovanie cieľov z dlhodobejšieho hľadiska

Za dôležitejšie považujeme definovať ciele z dlhodobého hľadiska, t. j. po ukončení a zreštaurovaní pamiatkového objektu nasledovne:

a/ rekonštrukcia a reštaurovanie nehnuteľnosti zapísanej v zozname kultúrnych pamiatok bude uskutočnená tak, že všetky stavebné práce a úpravy budú zohľadňovať a zvýrazňovať architektonické a pamiatkové hodnoty existujúceho objektu a bude uskutočňovaná pod dohľadom pamiatkového úradu

b/ obnovou národnej kultúrnej pamiatky dôjde k zachovaniu kultúrneho dedičstva pre budúce generácie pri súčasných predpokladoch jej budúceho funkčného využitia

c/ vytvoriť stálu expozíciu v spoločenských priestoroch kaštieľa, kde popisnou formou a exponátmi by bolo zachytené obdobie minimálne tri  storočia dozadu.

d/ zo zrekonštruovanej a zreštaurovanej pamiatky vytvoriť dôstojné zariadenie pre seniorov  penziónového typu so stravovaním, ubytovaním, spoločenským vyžitím a zdravotnou starostlivosťou

e/ rozšíriť kapacity vhodnej kvality pre dôstojnú jeseň života pre spoluobčanov, ktorí z rôznych dôvodov sa rozhodli prežiť jeseň života v podmienkach komplexnej starostlivosti.

Časový a vecný harmonogram a stručný popis technického riešenia

Predpokladaný časový plán realizácie

Z dôvodu mimoriadnej technickej i finančnej náročnosti predpokladáme časový plán realizácie rozdeliť do nasledovných etáp:

  1. etapa – doba realizácie, máj 2011 – máj 2015

– dopracovanie statického projektu pre realizáciu

– celková statická stabilizácia obvodových múrov železobetónovými a oceľovými konštrukciami

– celkové zastrešenie kaštieľa s kompletne novým krovom, krytinou a oplechovaním

– komplexné vytvorenie korunnej rímsy  po celom obvode pamiatky, čo možno zaradiť ako umelecko-remeselné práce na obnove stavebných detailov

  1. etapa – doba realizácie, rok 2021

– reštaurátorský výskum – doplnenie existujúcich

– archeologický výskum

– odborné posúdenie zavlhnutia objektu a návrh riešenia

– napojenie objektu na vonkajšie siete /elektrina a plyn realizované/

  1. etapa – doba realizácie, roky 2021 a 2022

– kompletný investičný zámer stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a v súlade so stavebným povolením vrátane kolaudácie a vytvorenia predpokladov pre užívanie.

Predpokladaný rozpočet

V tabuľkovej prílohe je spracovaný rozpočet, ktorý vychádza z projektu a výkresovej dokumentácie  riešenia  tvaru korunnej rímsy tak, aby v celom rozsahu bol zachovaný jej tvar ako významný pamiatkový prvok po celom obvode kaštieľa. Zničenie strechy a statické narušenie obvodového muriva mali za následok  aj zničenie aj deštrukciu rímsy v rozsahu asi 70 % obvodu kaštieľa. Aj zostávajúcich 30 % korunnej rímsy sa statický narušené v takom rozsahu, že jej záchrana by bola mimoriadne náročná a problematická.

Táto časť revitalizácie kultúrnej pamiatky je zaradené ako Umelecko-remeselné práce na obnove stavebných detailov a vzhľadom k statickému narušeniu aj obvodového muriva pod atikou a jeho 

vypadaniu si vyžiada vysokú odbornosť a samozrejme aj finančné náklady.

Rozpočet umelecko-remeselných prác na obnove stavebných detailov v konkrétnom prípade obnove korunnej rímsy je spracovaný na najnižšej možnej hranici rozpočtovaných nákladov vo celkovej sume 58 284,409, v žiadosti zaokrúhlením  vznikla suma 58 282 EUR..

Zo stručného popisu v bode 2.2 je zrejmé, že ide o mimoriadne náročné umelecko-remeselné práce, ktoré treba uskutočniť z maximálnym dodržaním všetkých technických podmienok projektu, statiky, kvality a historickej hodnoty pamiatkových detailov.

Účel a prínos projektu

Medzi hlavné prínosy projektu je možné považovať:

a/ zrekonštruovanie a zreštaurovanie pamiatkového objektu a jeho zachovanie pre budúce generácie.

b/ samotným charakterom pamiatky s vyniknutím historických a architektonických prvkov vytvoriť zaujímavé  prostredie pre tých, ktorí budú toto zariadenie využívať,

c/ zo schátraného objektu v stave deštrukcie dôjde k vytvoreniu významného historicky jedného z najstarších pamiatkových objektov  v danej lokalite,

d/ vhodné prepojenie histórie do súčasného obdobia aj ako významný zdroj informácii pre súčasné a budúce generácie

e/ podpora osobitosti regiónu a mikroregiónu, historický zaujímavého okolia Trenčianskych Mitíc,

f/ vytvorenie stálej expozície histórie regiónu a mikroregiónu,

g/ funkčné využitie pamiatkového objektu na dôstojné zariadenie pre seniorov.

Predpokladané náklady

Je vypracovaný rozpočet na predpokladané náklady až po ukončenie revitalizácie, ktorý však je predmetom osobitného rokovania so serióznym záujemcom o partnerský vzťah na ukončenie projektu. Samozrejme uvažujeme aj s využitím Eurofondov /nórske fondy a iné/, nakoľko investované náklady, ktoré znamenajú už v súčasnom období záchranu kultúrnej pamiatky a celkový zámer využitia pamiatky, vytvárajú reálne predpoklady pre získanie grantu.

Bližšie informácie

Ak vás projekt rekonštrukcie historického kaštieľa a jeho následného využitia zaujal, neváhajte sa s nami spojiť. 

© 2024 www.s4y.sk

We have exclusive properties just for you, Leave your details and we'll talk soon.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore.